De mogelijkheid bestaat om eerst een kijkje te komen nemen tijdens één van onze clubavonden alvorens lid te worden. Op deze manier maak je kennis met de overige leden en de activiteiten van onze filmclub. De clubavonden vinden eens in de 14 dagen plaats op een dinsdagavond.

Toetreding als lid van onze vereniging begint altijd met een kort intakegesprekje. In dit gesprekje wordt er verteld wat je als lid van onze filmclub kunt verwachten en gelijktijdig maken we kennis met jouw interesse voor het maken van films als hobby.

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte hiervan wordt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering opnieuw vastgesteld. Op dit moment bedraagt de contributie € 85 per jaar. Per 1 januari 2020 wordt dit verhoogd naar € 90,- per jaar. De contributie dient uiterlijk in de eerste maand van het nieuwe verenigingsjaar te worden betaald. Bij toetreding tot de vereniging is een contributie verschuldigd die gelijk is aan de jaarlijkse contributie of de helft daarvan indien het lidmaatschap aanvangt op of na 1 juli van dat jaar.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. In bijzondere gevallen kan het bestuur beslissen tot gedeeltelijke restitutie over te gaan.

Jaarlijks wordt er in het begin van het nieuwe verenigingsjaar een algemene ledenvergadering gehouden. Alle leden worden hiervoor per email uitgenodigd, onder gelijktijdige vermelding van de agenda.